THEME

eyes wide shit
dopemove:

STOP TELLING ME TO SMILE
Been hooning dat new Mayhem… pretttay, pretttay,pretttay good 💀
beyondthegravestone:

© Krist Mort, bastards.
@cressaultgod
Stink knight